Grzesiek Wielgosz Piekarski
Radcowie Prawni i Adwokaci

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Szanowni Państwo,

Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu polski Ustawodawca przewidział utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z ww. ustawą, w Polsce taki rejestr funkcjonuje od 13 października 2019 r.

Ustawodawca powziął decyzję o stworzeniu rejestru by zwiększyć bezpieczeństwo obrotu, tj.:

  1. ułatwienie weryfikacji struktur osób prawnych w sposób obiektywny;
  2. ułatwienie weryfikacji przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Obowiązek ujawniania beneficjentów rzeczywistych dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych (z wyłączeniem spółek publicznych).

Zgłoszenia do rejestru zobowiązane są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji spółki (przedmiotowego zgłoszenia nie można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika). Zgłoszenie obejmuje dane identyfikacyjne spółek (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, nr KRS, nr NIP) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek (imię, nazwisko, PESEL, państwo zamieszkania, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Zgłoszenia należy dokonać, za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi rejestru https://www.podatki.gov.pl/ Osoby uprawnione do reprezentacji spółek zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru dokonują zgłoszenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia.

Z kolei podmioty, które są już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dacie uruchomienia rejestru (tj. na dzień 13 października 2019 r.), mają obowiązek złożyć wymagane informacje do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru (tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r.)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawny, dostępny publicznie, nieodpłatny, a informacje w nim zawarte korzystają z domniemania prawdziwości i mogą być także przetwarzane bez zgody beneficjenta.

Osoba dokonująca zgłoszenia i aktualizacji danych ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych/niepełnych danych lub uchybienie terminowi zgłoszenia.

Jeżeli spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji nie dopełnią tego obowiązku, w wymaganym terminie będą podlegać karze w wysokości do 1.000.000 złotych.

 

W razie wszelkich pytań uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Partner, radca prawny

Adam Wielgosz

  http://credit-n.ru/offers-zaim/joymoney-srochnye-online-zaymi.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html

Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.