Grzesiek Wielgosz Piekarski
Radcowie Prawni i Adwokaci

Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku

Szanowni Państwo,

w dniu 29 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawierającą pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład.

W związku z uchwaleniem uregulowań tzw. Polskiego Ładu, rok 2022 ma przynieść niespotykane w poprzednich latach reformy podatkowe, których skutki dotkną przede wszystkim sytuację finansową polskich przedsiębiorców.

Pragniemy już teraz zwrócić Państwa szczególną uwagę na wchodzące od 1 stycznia 2022 r. zmiany, które niebagatelnie wpłyną na rozliczenia podatkowe Państwa przedsiębiorstw.

Kluczowe obszary zmian obejmują:

 1. Zmiany dla pracowników oraz płatników.
 • Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27b ustawy o PIT składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosząca obecnie 9% podstawy jej wymiaru częściowo podlega odliczeniu od podatku dochodowego, tj. odliczeniu podlega 7,75% podstawy jej wymiaru. Projekt zmian do ustawy PIT zakłada, że nie będzie już możliwość obniżenia podatku o obliczalną obecnie część składki zdrowotnej.

Zmiana ta dotyczy wszystkich podatników opłacających składki zdrowotne.

 • Zmiana skali podatkowej oraz zwiększenie wysokości kwoty wolnej od podatku

Planowana zmiana ma na celu modyfikację zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Zmiana polega na podwyższeniu kwoty pierwszego progu podatkowego z dotychczasowych 85 528 zł do 120 000 zł.

Dodatkowo przepisy Polskiego Ładu przewidują podniesienie kwoty wolnej od podatku z dotychczasowych 8 tys. zł do 30 tys. zł. Zastosowanie kwoty wolnej od podatku polega na obniżeniu podatku o stałą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5 100 zł w danym roku podatkowym.

Zmiana dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, np. dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, umów zlecenia i umów o dzieło, wykonywanych przez polskich rezydentów podatkowych, dochodów osób wykonujących funkcje na postawie powołania, jeżeli są polskimi rezydentami podatkowymi oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli wybrały formę opodatkowania według skali podatkowej.

Zmiany nie będą dotyczyły osób osiągających przychody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym tj.: np. przychodów z odsetek, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od których pobiera się podatek zryczałtowany, jak również dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

Z preferencji związanych z podwyższeniem progu podatkowego i kwoty wolnej nie skorzystają też osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które opodatkowują swoje dochody według stawki podatku liniowego – 19%.

 • Objęcie członków zarządu powołanych na mocy uchwały obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% dochodu

Proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie nowej kategorii podmiotów, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Na mocy obecnie obowiązujących regulacji, osoby wykonywujące funkcje na podstawie powołania, nie podlegają zarówno obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu jak i zdrowotnemu.

Zmiany obejmują osoby powołane do pełnienia funkcji, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Wspomniana zmiana dotyczy między innymi członków zarządów Spółek, czy też prokurentów, którzy uzyskują wynagrodzenie na podstawie powołania do wykonywania tej funkcji.

 1. Nowe obciążenie podatkowe.

 

 • Minimalny podatek dochodowy.

Projektowane zmiany przewidują objęcie nowym, minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie 1% lub mniej, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. Z uwagi na brak kryterium wielkościowego dla podmiotów podlegających pod ww. regulację, nowy podatek będzie miał co do zasady zastosowanie do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki. Jednocześnie, kwota nowej daniny będzie podlegać odliczeniu od CIT obliczonego na zasadach ogólnych oraz nie będzie miała zastosowania do określonych kategorii podmiotów.

Minimalny podatek dochodowy dotyczy podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatkowych grup kapitałowych oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

 1. Uszczelnienie systemu podatkowego.

 

 • Ukryta dywidenda.

Zagadnienie ukrytej dywidendy odnosi się do świadczenia wypłacanego wspólnikowi i obniżającego zysk spółki, które jest wypłacane nie w formie podziału zysku (dywidendy), lecz jego „pozornego” (z perspektywy organów podatkowych) obniżenia, poprzez np. uzależnienie wysokości kosztów od zysku podatnika, „zbędne” usługi czy świadczenia niezwiązane wprost z działalnością. Wypłaty postrzegane jako ukryta dywidenda nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów dla wypłacającego je podatnika.

Zmiana będzie dotyczyć wszystkich podmiotów podlegających przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszących koszty na rzecz podmiotów powiązanych.

Wejście w życie tej zmiany zostanie prawdopodobnie odroczone do 1 stycznia 2023 r.

 • Wykup prywatny z leasingu.

W dodanym do ustawy o PIT art. 14 ust. 2 pkt 19 oraz art. 10 ust. 2 pkt 4 przewiduje się zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi (np. samochodu), o których mowa w art. 23b ust. 1 ww ustawy. , jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Finalnie zatem, po wejściu w życie Polskiego Ładu nie będzie już możliwe wykupienie przedmiotu leasingu prywatnie. Po zmianach wykup zawsze będzie traktowany jak sprzedaż majątku firmowego, chyba że upłynie 6 lat od dnia wycofania tego składnika z działalności.

Zmiany te dotyczą osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 1. Nowe możliwości legalnej optymalizacji obciążeń.

Ustawodawca w ramach nowelizacji proponuje kilka nowych preferencji podatkowych dotyczących:

 • zwiększenie odliczeń w ramach ulgi B+R,
 • wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników,
 • zwiększenie atrakcyjności ulgi IP BOX,
 • wprowadzenie ulgi na robotyzację,
 • wprowadzenie ulgi na produkcję próbną,
 • wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej (w CIT),
 • wprowadzenie ulgi na pierwszą ofertę publiczną (w CIT),
 • wprowadzenie ulgi na zwiększenie sprzedaży,
 • wprowadzenie ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (jedynie w PIT).

Z ulg będzie mógł skorzystać stosunkowo szeroki krąg podatników PIT oraz CIT.

Mając na uwadze zakres i niebagatelne skutki fiskalne dla Państwa przedsiębiorstw, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią GWP celem przygotowania się do nadchodzącej rewolucji i przeprowadzenia audytu dotyczącego obciążenia fiskalnych dla poszczególnych form działalności uwzględniających nowe regulacje.

Kancelaria przygotuje dla Państwa również przykładowe kalkulacje obciążeń fiskalnych dla różnych form działalności, z uwzględnieniem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu/prokurenta dla różnego poziomu przychodów/dochodów/podstawy opodatkowania (120.000, 300.001 i 1.013.000 zł rocznie).

Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.