REGULAMIN SERWISU

§1. Postanowienia wstępne


 1. Administratorem Serwisu internetowego pod adresem https://www.kancelariagwp.pl/ jest GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-728), ul. 3 Maja 49c/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumenty przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001023680, NIP: 7811887472, REGON: 302515124.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą następujących danych:
  1. adres pocztowy: GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci
   Sp. k.
   Ul. 3 Maja 49c/6, 61-728 Poznań
  2. numer telefonu: 61 640 38 18
  3. poczta elektroniczna: biuro@kancelariagwp.pl.
 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUDE (dalej Regulamin).
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym rodzaj, zakres oraz warunki świadczonych Usług.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
  2. Polityka prywatności – udostępnione w Serwisie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę realizujące jego obowiązki informacyjne jako administratora danych osobowych wynikające z RODO.
  3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  5. Serwis – serwis internetowy pod adresem https://www.kancelariagwp.pl/, przeznaczony do świadczenia Usług.
  6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, w szczególności przesyłanie, otrzymywanie i przechowywanie danych w postaci elektronicznej, włącznie z kompresją cyfrową, które są w nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  8. Usługodawca – GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. 3 Maja 49c/6, 61-728 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumenty przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001023680, NIP: 7811887472, REGON: 302515124.
  9. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
  10. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
  11. UŚUDE – ustawa z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 6. Usługodawca udostępnia i umożliwia zapoznanie się z Regulaminem w każdym czasie, w tym udostępnia go w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie lub utrwalanie. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się do Usługodawcy o udostępnienie aktualnej treści Regulaminu.
 7. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu. Użytkownik, w razie braku akceptacji Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i go opuścić.

§2. Postanowienia wstępne


 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania dostępu do sieci Internet oraz spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie mobilne lub komputer umożliwiające przeglądanie stron internetowych;
  2. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML w sieci Internet (zalecany Google Chrome w jego najnowszej wersji);
  3. dostęp do sieci Internet.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Korzystanie z usług transmisji danych przez sieć Internet może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika.
 3. Usługodawca zaleca bieżące instalowanie oficjalnych aktualizacji producentów oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z Serwisu. Aktualizacje oprogramowania mogą być konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Usługodawca zaleca instalowanie aktualizacji niezwłocznie po udostępnieniu ich przez producentów oprogramowania. Użytkownik powinien w szczególności instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta. Brak aktualizacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca zaleca, by urządzenia mobilne lub komputery, za pomocą których korzysta się z Serwisu, nie miały zainstalowanych nieoficjalnych modyfikacji systemów informatycznych, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting).

§3. Bezpieczeństwo


 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Systemów teleinformatycznych którymi się posługuje oraz stosuje środki techniczne niezbędne do zachowania bezpieczeństwa informacji zamieszczonych w Serwisie.
 2. Usługodawca zabrania wprowadzania lub rozpowszechniania przy użyciu Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub podejmowania działań mogących zakłócać pracę Serwisu lub go uszkodzić. Usługodawca zabrania korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest ingerowanie w sposób działania Serwisu w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub zamieszczanie oprogramowania typu malware (wirusów, robaków, trojanów i innych mechanizmów) mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowania albo urządzeń Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 4. Usługodawca nie weryfikuje danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkownika przy korzystaniu z usług kontaktowych.
 5. Korzystanie z Serwisu jest z związane przesyłaniem danych przez sieć publiczną Internet, co jest obarczone ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci, w tym utraty lub przechwycenia danych.
 6. Usługodawca dokłada starań dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Serwisu oraz danych Użytkowników, jednak ze względu na specyfikę technologii informatycznych może ujawnić się podatność Serwisu na zagrożenia. Z tego względu Usługodawca zaleca aktualizacje oprogramowania.

§4. Usługi


 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca zapewnia dostępność Usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych lub wynikających z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Świadczenie Usług rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie Usługi lub powrócić do korzystania w późniejszym terminie, chyba że jest to niemożliwe lub utrudnione z przyczyn technicznych.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zwyczajowo dostępne w serwisach na przeglądarki internetowe, które są przeznaczone do informowania o działalności gospodarczej podmiotu, w szczególności:
  1. polegające na zapewnieniu dostępu do aktualnych informacji o działalności gospodarczej Usługodawcy i oferowanych przez niego produktach lub usługach;
  2. polegające na umożliwieniu bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularzy lub innych sposobów porozumiewania się na odległość.
 5. Użytkownik samodzielnie decyduje czy i jakie dane wprowadza, podaje lub pobiera korzystając z usług kontaktowych, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług lub możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§5. Reklamacje


 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu pocztą elektroniczną lub listem poleconym (forma pisemna) na dane Usługodawcy wskazane we wstępie Regulaminu.
 2. Usługodawca sugeruje, aby Użytkownik zgłaszając reklamację podał następujące dane, które usprawnią proces rozpatrywania reklamacji, jakkolwiek nie jest to obowiązkowe:
  1. oznaczenie Użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;
  2. datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą reklamacji, ew. dokumentację problemu (np. zrzut ekranu).
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje i udziela na nią odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby dochowanie tego terminu nie było możliwe, informuje zgłaszającego o późniejszym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca informuje o rozpatrzeniu reklamacji na trwałym nośniku, tj. pisemnie na papierze lub pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa.

§6. Zmiana Regulaminu


 1. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest w szczególności:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni, która ma wpływ na treść Regulaminu lub skutkuje potrzebą jego dostosowania do zmiany przepisów lub wykładni;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ, mającego wpływ na treść Regulaminu lub skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu;
  4. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu;
  5. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu,
  6. aktualizacja Serwisu skutkująca koniecznością dostosowania do niej Regulaminu;
  7. zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w Regulaminie;
  8. potrzeba dostosowania opisanych w Regulaminie wymogów technicznych do aktualnych standardów;
 2. Usługodawca powiadomi o zmianie Regulaminu udostępniając treść zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz podając termin wejścia zmiany w życie, który będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt władzy publicznej będzie wymagał zmiany Regulaminu w krótszym terminie niż 14 dni, wówczas powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.
 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin będzie zawsze dostępny w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią.

§7. Postanowienia Końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy UŚUDE, Ustawy o prawie autorskim, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług.
 3. Treści zamieszone w Serwisie mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i podlegać ochronie prawnej. Zdanie pierwsze dotyczy w szczególności zdjęć, wizerunku osób, logotypów, wpisów o charakterze marketingowym. Prawa autorskie do tych utworów mogą przysługiwać Usługodawcy lub (gdy dotyczy) innym wskazanym podmiotom.
 4. Usługodawca wobec utworów, do których przysługują mu prawa autorskie, zezwala na ich wykorzystywanie na użytek osobisty Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu i zabrania korzystania nich poza Serwisem lub z ich opracowań bez jego wyraźnej zgody.
 5. Usługodawca wobec utworów, do których nie przysługują mu prawa autorskie, a które znajdują się w Serwisie zastrzega, że korzystanie z nich lub ich opracowań może wymagać zgody innych podmiotów.
 6. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Użytkownika jako administratora danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, zakresie i celach przetwarzania oraz prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.
 7. Usługodawca opracował Regulamin w języku polskim. W przypadku rozbieżności polskiej wersji językowej Regulaminu z innymi wersjami językowymi wiążąca jest wersja polskojęzyczna.
 8. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.