Grzesiek Wielgosz Piekarski
Radcowie Prawni i Adwokaci

Tarcza Antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców i nie tylko.

To potoczne określenie pakietu ustaw mających na celu przeciwdziałanie koronawirusowi w sferze zdrowotnej i socjalnej a zarazem powstrzymanie spowolnienia gospodarczego i minimalizacja jego skutków ekonomicznych.

Nowe przepisy zawierają wiele niezwykle ważnych rozwiązań tak z punktu widzenia pracowników (kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym dla pracowników i rolników na czas braku możliwości wykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem i zamkniętych żłobków), ale w szczególności z punktu widzenia przedsiębiorców. To do tej ostatniej grupy skierowano najszerszy pakiet przepisów, których zadaniem jest wsparcie firm borykających się z problemami z płynnością finansową i przestojem w zakładach pracy. Jednocześnie dla przedsiębiorców, którzy najbardziej odczują skutki kryzysu Państwo proponuje pomoc przy przeprofilowaniu i restrukturyzacji działalności. Wśród najważniejszych mechanizmów dla przedsiębiorców należy wskazać:

 • zmiany w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (częściowe zaspokojenie wynagrodzenia pracowników za czas przestoju ekonomicznego w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia lub częściowe zaspokojenie wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego (jednorazowe świadczenie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu);
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych (będzie mogło zostać przyznane w przypadku spadku obrotów rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r.);
 • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (udzielane ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy);
 • czasowe wstrzymanie postępowań egzekucyjnych i zawieszenie postępowań podatkowych;
 • zmiany w zakresie uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych (ważne dla przedsiębiorców zapewniających dowóz pracowników do swojego zakładu pracy);
 • zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych;
 • zmiany w zakresie zezwoleń dla cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (w szczególności wydłużenie terminów ważności zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy)
 • zmiany w zakresie przedłużenia wiz krajowych i kart pobytu;
 • zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS i w podatkach;
 • zmiany w zakresie najmu powierzchni w obiekcie handlowym (obniżka czynszu na czas obowiązywania zakazu lub ograniczenia na poziom 90% czynszu ustalonego w umowie);
 • zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy;
 • zmiany w zakresie abonamentu RTV dla przedsiębiorców.

Poza kwestiami skierowanymi bezpośrednio do przedsiębiorców warto zwrócić uwagę na:

 • zmiany w zakresie rozwiązywania umów o udział w imprezie turystycznej;
 • zmiany dotyczące postępowań przed sądami w tym delegowanie spraw pomiędzy sądami;
 • zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego;
 • Zmiany w zakresie ochrony najemców (przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy;
 • zmiany w zakresie handlu w niedzielę, umożliwienie wykonywania czynności rozładunkowo zaopatrzeniowych;
 • zmiany mające na celu przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Określone wyżej zmiany są ciągle procedowane, a ich ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie, tym nie mniej warto już teraz podjąć działania związane z ochroną przedsiębiorstwa.

Jeśli pojawią się z Państwa strony wątpliwości dotyczące nowych przepisów, możliwości ich zastosowania, czy uzyskania świadczeń, nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji.

  http://credit-n.ru/potreb-kredit.html http://credit-n.ru/debitovaya-karta.html

Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.